مژگان افشاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۲شیمی معدنیلرستان
دکتری۱۳۹۱شیمی معدنیشهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد شوشترآزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

1- رییس هسته پژوهشی بانوان واحد شوشتر 1390-1388

2- عضو کمیته اجرایی همایش اولین همایش منطقه ای نقش زنان در توسعه اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استان خوزستان 89

3- عضو کمیته اجرایی همایش: بررسی دستاوردهای باستان شناسی در استان خوزستان 1389

4- عضو کمیته اجرایی همایش: بررسی تحول نهاد خانواده در طول تاریخ ایران 1390

5- عضو کمیته اجرایی همایش: بررسی وضعیت نقد ادبی در ایران 1389

6- عضو کمیته اجرایی همایش: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 1390

7- عضو کمیته اجرایی همایش: توسعه و پتانسیلها و امکان سنجی شهرهای استان خوزستان  1390

8- مدیر گروه شیمی از سال 95 تا کنون

 

سوابق پژوهشی

پژوشگر برتر سال 95