مژگان افشاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۲شیمی معدنیلرستان
دکتری۱۳۹۱شیمی معدنیشهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد شوشترمدیر گروه شیمیآزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

پژوشگر برتر سال 95