محمد آقاپور صباغی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰اقتصاد کشاورزیتبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۳اقتصاد کشاورزیتهران
دکتری۱۳۸۸اقتصاد منابعتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه کشاورزی - گروه مدیریت کشاورزیآزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی