محمد آقاپور صباغی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰اقتصاد کشاورزیتبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۳اقتصاد کشاورزیتهران
دکتری۱۳۸۸اقتصاد منابعتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه کشاورزی - گروه مدیریت کشاورزیآزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

در صورتیکه فعالیت اجرایی دارید قید نمایید

عنوان سمت

میزان سابقه کاری

نوع استخدام

مرتبه

پایه فعلی

نوع همکاری

2- در دانشگاه و یا سایر موسسات:

* نام .............................................................

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات *

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

برنامه ریزی ریاضی

اقتصاد ریاضی

 تجزیه وتحلیل سیاست های کشاورزی

 مالیه عمومی

اقتصاد تولید

اقتصاد مهندسی

ردیف

عنوان فعالیت

نوع فعالیت و همکاری با معاونت پژوهشی

وضعیت همکاری

محل انجام فعالیت

شرکت در بازدیدهای علمی

امور پژوهشی سایر ارگان­ها یا سازمان­ها

عضویت در کمیته­های پژوهشی دانشگاه

ارزیابی فعالیت­های پژوهشی

مسئولیت اجرایی در سایر سازمان­ها و ارگان­ها

سایر فعالیت­های پژوهشی

ادامه دارد

به پایان رسیده

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

برنامه ریزی ریاضی

اقتصاد ریاضی

 تجزیه وتحلیل سیاست های کشاورزی

 مالیه عمومی

اقتصاد تولید

اقتصاد مهندسی