عبدالکریم بنی سعیدی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزیهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت