آیگین باشتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۴شیمی آلیشهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی شوشترهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

شیمی آلی 1، 2 و 3

آزمایشگاه شیمی آلی 1، 2 و 3

طیف سنجی

شیمی آلی 1، 2 و 3

آزمایشگاه شیمی آلی 1، 2 و 3

طیف سنجی

سوابق پژوهشی

1)پوشش دهی ترکیبات نانو توسط سیلیکا        تاریخ اجرای سخنرانی:93/4/7

2)سنتز و به کارگیری کوپلیمرهای پیوندی      تاریخ اجرای سخنرانی:94/9/18

 

1)تبدیل آلدئیدها به  اکسیمها و نیتریلها بااستفاده از کاتالیست پنتا کلرید فسفر در کنفرانس آیوپاک کره جنوبی.

2)استفاده از پورفیرینها به عنوان کاتالیست و استفاده از اوره هیدروژن پروکسید برای اکسیدکردن ایمین ها در کنفرانس آیوپاک کره جنوبی.

3) سنتز 3-کربوکسیلیک اسیدکومارین در همایش ملی شیمی ومهندسی شیمی گچساران.1390.

4) اکسیداسیون 1-2 دی هیدروکینولین ها بااستفاده تنگستات سولفوریک اسیددر هفتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور شیراز1388.

5)کتاب تالیف شده شیمی آلی برای دانشجویان کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات.تاریخ انتشار1388.

6)کتاب گرداوری شده شیمی آلی برای دانشجویان از کاردانی به کارشناسی.تاریخ انتشار1390.

7)اجرای طرح تحقیقاتی به عنوان اکسیداسیون 1-2 دی هیدروکینولین ها بااستفاده تنگستات سولفوریک اسید.

8) اجرای طرح تحقیقاتی به عنوان سنتزمشتقات هتروسیکل کینازولین وسنتز 3-کربوکسیلیک اسیدکومارین بااستفاده تنگستات سولفوریک اسید و مولیبدات سولفوریک اسید.

9) طرح تحقیقاتی سنتز مشتقات پیرانو[2,3-h] کومارین با استفاده از سیلیکا مولیبدیک اسید (SMA)    و کاتالیزورهای بازی در شرایط حرارتی در دست اقدام.

10) طرح تحقیقاتی استفاده از کاتالیزور کافئین سولفوریک اسید به عنوان یک کاتالیزور اسیدی موثر در سنتز مشتقات 1، 8-دی اکسو-اکتاهیدرو زانتن در دست اقدام.