هادی چم حیدر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی کشاورزی - علوم خاکصنعتی اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی کشاورزی - علوم خاکعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد شوشترسرپرست کارگزینی هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰