وحید چناری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترهیات علمی _ معاون اداری و مالیپیمانیتمام وقت۶