مهدی چیت سازی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۱بیماریهای داخلی دام بزرگعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)آزمایشیتمام وقت(تنظیم نشده)

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی

بیماری های داخلی دام بزرگ

اصول معاینه دام

بیماری های درونی دام