امیرعلی درستی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹علوم اجتماعی گرایش پژوهشگریدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۲جامعه شناسیدانشگاه ازاد اسلامی واحد دهاقان
دکترای تخصصی۱۳۹۶جامعه شناسی گرایش مسایل اجتماعی ایراندانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع شوشترهیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی شوشترقطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

 

سوابق اجرایی

 

ردیف

نام و آدرس سازمان و موسسه محل

سمت

مدت مسئولیت

1

دانشگاه ازاداسلامی واحد شوشتر

مدیر گروه

17سال

2

دانشگاه ازاد اسلامی واحد شوشتر

مدیر طرح بودجه وبرنامه

2سال

3

دانشگاه ازاد اسلامی واحد شوشتر

عضو شورای اموزشی

10سال

4

شهرجدید علامه مجلسی

مدیر خدمات شهری

3سال

5

دانشگاه ازاداسلامی واحد شوشتر

مدیر داخلی فصلنامه علمی پژوهشی

22 سال

6

 

دانشگاه ازاداسلامی واحد شوشتر

عضو شورای پژوهشی

4سال

7

دانشگاه ازاداسلامی واحد شوشتر

عضو تشکل های سیاسی اساتید

4سال

8

 

 

دانشگاه ازاداسلامی واحد شوشتر

عضو بسیج اساتید دانشگاه

23 سال

 

 

-سوابق موضوعات تدریس تخصصی

 

 

ردیف

عنوان دروس موردتدریس

ردیف

عنوان دروس موردتدریس

1

مبانی جمعیت شناسی

12

نظریه های جامعه شناسی یک ودو

2

روشهای تحلیل جمعیت

13

روش تحقیق نظری وعملی

3

مبانی جامعه شناسی 1و2

14

اندیشه متفکرین مسلمان

4

تاریخ تفکرات اسلامی

15

سمینار جامعه شناسی شهری و روستا

5

امار مقدماتی

16

جمعیت وتنظیم خانواده

6

امار در علوم اجتماعی

17

جامعه شناسی توسعه

7

مبانی تعاون

18

مبانی روانشناسی

8

اصول مدیریت وتعاونی

19

مبانی مردم شناسی

9

روش تحقیق پیشرفته 1و2

20

مردم شناسی فرهنگی

10

جامعه شناسی سازمانها

21

تحلیل اماری

11

جامعه شناسی صنعتی

22

جامعه شناسی تغییرات اجتماعی

 

سوابق پژوهشی

عضو انجمن جامعه شنان ایران

عضو انجمن جامعه شناسان شبه قاره هند