نبی اله ایدر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴کارشناسی: پژوهشگری علوم اجتماعیدانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
کارشناسی ارشد۱۳۷۷کارشناسی ارشد جمعیت شناسیدانشگاه آزاد اسلامی رودهن
دکتری۱۳۹۳جامعه شناسیدانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی.واحد شوشترهیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۳