حسین اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی و مرتع و آبخیزداریمازندران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳آبخیزداریتهران
دکترای تخصصی۱۳۸۸آبخیزداریدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم آبعضو هیات علمیآزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی واحد شوشتر از سال 1384

مدیر گروه ارشد آبیاری و زهکشی از تیر ماه 1389 تا 1394

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

عضو شورای پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

پژوهشگر نمونه سال 1393

1- آشنایی با کامپیوتر 2- نقشه برداری عمومی 3- آبیاری عمومی 4- هیدرومتری 5- آبخیزداری  6- هیدرولوژی 7- هیدروژئولوژی  8- آبهای زیرزمینی 9- حفاظت آب و خاک 10- زمین شناسی 11- جریان در محیطهای متخلخل 12- مهندسی منابع آب   13- هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 14- روش تحقیق  15- مبانی GIS

سوابق پژوهشی

- دوره GIS

- کارگاه کاربرد GIS در علوم آب

همایش ملی مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. (داور)

مجله مهندسی آب واحد شوشتر