حسین اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی و مرتع و آبخیزداریمازندران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳آبخیزداریتهران
دکترای تخصصی۱۳۸۸آبخیزداریدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم آبعضو هیات علمیآزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

- دوره GIS

- کارگاه کاربرد GIS در علوم آب

همایش ملی مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. (داور)

مجله مهندسی آب واحد شوشتر