بررسی تغییرات مکانی و گستره طبقات خشکسالی در استان ایلام با روش کریجینگ

نویسندگانمسعود آهنگرپور- حسین اسلامی- احسان دریکوند
همایشسومین کنفرانس بین المللی محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵-۱۲-۲۱
محل برگزاری همایشاروند
ارائه به نام دانشگاهواحد شوشتر
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

آگاهی از گستره و شدت خشکسالی می تواند در مدیریت مصرف و برنامه ریزی منابع آب موثر و کمک کننده باشد. در این مقاله شدت خشکسالی با شاخص بارش استاندارد شده (SPI) محاسبه شد. برای بررسی تغییرات مکانی و تعیین پهنه ها و گستره طبقات مختلف خشکسالی از روش میان یابی کریجینگ معمولی با مدل گوسی برای 20 ایستگاه هواشناسی استان ایلام در دوره آماری 67-1366 تا 95-1394 استفاده شد. برای هر سال آبی نقشه گستره طبقات خشکسالی تهیه شد. نتایج نشان داد که در بیشتر سالها وضعیت نرمال حاکم بوده است. بیشترین ترسالی در سال آبی 74-1373 در استان ایلام غالب بوده  است.  بیشترین خشکسالی در محدوده استان ایلام در سال 87-1386 حاکم بوده و بعد از آن هم سال 91-1390 دارای بیشترین مساحت خشکسالی بوده است. بطور کلی شرایط رو به خشکسالی است چرا که از سال 77-1376 به بعد وضعیت غالب یا حالت نرمال بوده و یا خشکسالی حاکم بوده است.