ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر جهت شرب

نویسندگانآرش هاشم خانی- حسین اسلامی
همایشسومین کنفرانس بین المللی محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵-۱۲-۲۱
محل برگزاری همایشاروند
ارائه به نام دانشگاهواحد شوشتر
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

ﺑﺎ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ. به منظور استفاده از این منابع بررسی کیفیت این منابع و تغییرات مکانی پارامترهای کیفی بایستی مد نظر قرار گیرد. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﺷﺖ الشتر ﺑﻪ  ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ﺷﺮب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. به منظور ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کیفیت آب زیرزمینی و ﻧﺤﻮه ی ﺗﻮزﯾﻊ آن در اﯾﻦ دﺷﺖ از اﻃﻼﻋﺎت 36 ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ، ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ ، ﮐﻠﺮ، ﺳﺪﯾﻢ، کلسیم، منیزیم، بی کربنات و ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻮﻟﺮ ارزیابی شدند و در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و نرم افزار ARC GIS از ﻃﺮﯾﻖ روش وزن دﻫﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻓﺎﺻﻠﻪ میان یابی شده و تغییرات مکانی آن ها در دشت بررسی شد. با توجه به نمودار شولر وضعیت کیفی آب زیرزمینی الشتر در وضعیت خوب قرار دارد و کاملا برای شرب مناسب است. همچنین ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات مکانی ﮐﯿﻔﯽ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  ﺣﺎﮐﯽ از بالا بودن پارامترهای کلسیم، بی کربنات، سولفات، مواد جامد محلول و سختی کل در مرکز دشت بوده و سایر پارامترها الگوی متفاوتی از لحاظ مکانی دارند.