نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

ناظر آریان نیا

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
ناظر آریان نیا
مربی دکترای تخصصی
n.ariyannia@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ariannia/fa

محمد

محمد آقاپور صباغی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
محمد آقاپور صباغی
مربی دکترای تخصصی
m.aghapoor@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/aghapoor/fa

رحمن ابراهیمی تبار

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
رحمن ابراهیمی تبار
مربی کارشناسی ارشد
m.avazzadeh61@yahoo.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ebrahimtabar/fa

سعید ابوالحلاج

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سعید ابوالحلاج
مربی کارشناسی ارشد
s.aboolhalaj@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/abolhalaj/fa

سید علی اکبر احمدی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
سید علی اکبر احمدی
استاد دکترای تخصصی
ahmadi@tehran.pnu.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ahmadi/fa

مسعود احمدی نژاد

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
مسعود احمدی نژاد
مربی کارشناسی ارشد
m.ahmadinejad@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ahmadinejad/fa

سید محمدباقر اخلاقی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سید محمدباقر اخلاقی
مربی کارشناسی ارشد
s.b.AKHlaghi@gmail.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/akhlaghi/fa

مهدی ادیبی سده

دکترای تخصصی
دانشکده علوم اجتماعی
مهدی ادیبی سده
دانشیار دکترای تخصصی
m.adibisedeh@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/adibisadeh/fa

محمد ارجمند

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
محمد ارجمند
مربی کارشناسی ارشد
arjmand88@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/arjmand/fa

حسین

حسین اسلامی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم آب
حسین اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
eslamyho@gmail.com دانشکده علوم آب
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/eslami/fa

عباس اسماعیلی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
عباس اسماعیلی
مربی کارشناسی ارشد
esmaeilia1@gmail.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/esmaeili/fa

سعید اصل سعیدی پور

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سعید اصل سعیدی پور
مربی کارشناسی ارشد
naspour94@yahoo.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/aslsaidipour/fa

سوسن اصل شرحانی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سوسن اصل شرحانی
مربی کارشناسی ارشد
s.sharhani2015@gmail.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/aslsharhani/fa

مژگان

مژگان افشاری

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
مژگان افشاری
استادیار دکتری
mozhganafshari@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/afshari/fa

خسرو افضلی بهبهانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
خسرو افضلی بهبهانی
مربی دکترای تخصصی
h.afzali@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/afzali/fa

سرهنگ الیاسی گماری

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
سرهنگ الیاسی گماری
مربی دکترای تخصصی
sarhang_elyasi@yahoo.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/elyasi/fa

سعید امامی ده چشمه

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سعید امامی ده چشمه
مربی کارشناسی ارشد
s.emami@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/emami/fa

منصور امانی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
منصور امانی
استادیار دکترای تخصصی
m.amani@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/amani/fa