نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

هدایت رشیدی

مربی

دانشکده علوم انسانی

زینب حسینی

استادیار

دانشکده کشاورزی

غلامعلی ایزدی

مربی

دانشکده علوم انسانی

فریدون طهماسبی

مربی

دانشکده علوم انسانی

موسی شهریاری

مربی

دانشکده علوم اجتماعی

ناصر محمودی

مربی

دانشکده علوم انسانی

حسین اسلامی

استادیار

دانشکده علوم آب

فواد مكوندی

استادیار

دانشکده علوم انسانی

سعید سعیدی پور

استادیار

مجید رزاز

استادیار

دانشکده کشاورزی

شاپور لرزاده

دانشیار

دانشکده کشاورزی

سیمین مهران

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

سهیلا رئیسی مباركه

مربی

دانشکده علوم اجتماعی

عبدالعزیز موحد نساج

استادیار

دانشکده علوم انسانی

علی سعیدیان

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

سعید اصل سعیدی پور

مربی

دانشکده علوم انسانی

سید علیرضا قریشی

مربی

دانشکده علوم انسانی

عبدالحسن امیدیان

مربی

دانشکده فنی و مهندسی