نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

عبدالحسن امیدیان

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
عبدالحسن امیدیان
مربی کارشناسی ارشد
h.omidian@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/omidian/fa

یوسف امینی

دکتری
دانشکده علوم اجتماعی
یوسف امینی
مربی دکتری
yousefamini@gmail.com دانشکده علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/amini/fa

نبی اله

نبی اله ایدر

دکترای تخصصی
دانشکده علوم اجتماعی
نبی اله ایدر
استادیار دکترای تخصصی
n.eider@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/eider/fa

زینب ایزد خواستی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
زینب ایزد خواستی
مربی کارشناسی ارشد
z.daneshpajouh@gmail.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/izadkhasti/fa

غلامعلی ایزدی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
غلامعلی ایزدی
مربی دکترای تخصصی
h.ezadi@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/izadi/fa

بی تا بابائی راد

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم اجتماعی
بی تا بابائی راد
مربی کارشناسی ارشد
b.babeirad@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/babeirad/fa

آیگین

آیگین باشتی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
آیگین باشتی
استادیار دکترای تخصصی
aiginbashti@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/bashti/fa

علی

علی باقرپور

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
علی باقرپور
استادیار دکترای تخصصی
alibagherpour20@gmail.com دانشکده کشاورزی
-

http://jvh.iau-shoushtar.ac.ir/

گوگل اسکالر

محمد رضا باقرزاده انصاری

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
محمد رضا باقرزاده انصاری
مربی کارشناسی ارشد
m.bagherzadeh@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/bagherzadeh/fa

بهادر بردشیری

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
بهادر بردشیری
مربی دکترای تخصصی
bahador.bardshiri@gmail.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/bardshiri/fa

علی بن جواد طالبی

کارشناسی
دانشکده کشاورزی
علی بن جواد طالبی
مربی کارشناسی
a.talebi@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/benjavadtalebi/fa

عبدالکریم

عبدالکریم بنی سعیدی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
عبدالکریم بنی سعیدی
مربی دکترای تخصصی
k.banisaeid@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/banisaiedi/fa

ابراهیم بهروزیان نژاد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
ابراهیم بهروزیان نژاد
مربی دکترای تخصصی
e.behrozian@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/behrozian/fa

الهام پارسایی مهر

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
الهام پارسایی مهر
مربی کارشناسی ارشد
e.parsaeimehr@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/parsaeimehr/fa

ناهید السادات پزشكی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
ناهید السادات پزشكی
استادیار دکترای تخصصی
dr.npezeshki@yahoo.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/pezeshki/fa

مرجان پشم فروش

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
مرجان پشم فروش
مربی کارشناسی ارشد
m.pashmforosh@iau_shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/pashmforoush/fa

غفار پوربختیار

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
غفار پوربختیار
مربی دکترای تخصصی
porbakhtiarghafar@yahoo.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/porbakhtiar/fa

مسعود پورحسن

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
مسعود پورحسن
مربی کارشناسی ارشد
m.poorhasan@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/poorhasan/fa