نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۹۸ مورد.

عبدالحسن امیدیان

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
عبدالحسن امیدیان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/omidian/fa

یوسف امینی

دکتری
دانشکده علوم اجتماعی
یوسف امینی
مربی دکتری
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/amini/fa

نبی اله

نبی اله ایدر

دکترای تخصصی
دانشکده علوم اجتماعی
نبی اله ایدر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/eider/fa

زینب ایزد خواستی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
زینب ایزد خواستی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/izadkhasti/fa

غلامعلی ایزدی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
غلامعلی ایزدی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/izadi/fa

بی تا بابائی راد

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم اجتماعی
بی تا بابائی راد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/babeirad/fa

آیگین

آیگین باشتی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
آیگین باشتی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/bashti/fa

علی

علی باقرپور

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
علی باقرپور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://jvh.iau-shoushtar.ac.ir/

گوگل اسکالر

محمد رضا باقرزاده انصاری

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
محمد رضا باقرزاده انصاری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/bagherzadeh/fa

بهادر بردشیری

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
بهادر بردشیری
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/bardshiri/fa

علی بن جواد طالبی

کارشناسی
دانشکده کشاورزی
علی بن جواد طالبی
مربی کارشناسی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/benjavadtalebi/fa

عبدالکریم

عبدالکریم بنی سعیدی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
عبدالکریم بنی سعیدی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/banisaiedi/fa

ابراهیم بهروزیان نژاد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
ابراهیم بهروزیان نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/behrozian/fa

گوگل اسکالر

الهام پارسایی مهر

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
الهام پارسایی مهر
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/parsaeimehr/fa

ناهید السادات پزشكی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
ناهید السادات پزشكی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/pezeshki/fa

مرجان پشم فروش

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
مرجان پشم فروش
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/pashmforoush/fa

غفار پوربختیار

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
غفار پوربختیار
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/porbakhtiar/fa

مسعود پورحسن

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
مسعود پورحسن
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/poorhasan/fa