نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

توحید پوررستم

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

محمد حسین

محمد حسین پورمحمدی

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

كورش پورمحمدی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

سیده زینب

سیده زینب پیغمبرزاده

استادیار

دانشکده کشاورزی

فرزاد پیل تن

استادیار

دانشکده علوم انسانی

شهلا ترکانی

مربی

دانشکده علوم انسانی

مهدی

مهدی توانا

استادیار

دانشکده کشاورزی

هادی توانی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

سید محمود

سید محمود جزایری مقدس

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

راضیه جعفرآقایی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

مجیر جلیلیان

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

آرش جمال منش

مربی

دانشکده علوم انسانی

جلیل جمالی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

امین رضا

امین رضا جمشیدی

استادیار

دانشکده کشاورزی

مژگان جهانبانی وشاره

مربی

دانشکده علوم انسانی

مینا جهانگیری

مربی

دانشکده علوم انسانی

سیما چراغی دهدزی

مربی

دانشکده کشاورزی

هادی

هادی چم حیدر

مربی

دانشکده کشاورزی