نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

توحید پوررستم

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
توحید پوررستم
مربی دکترای تخصصی
pourrostam@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/pourrostam/fa

محمد حسین

محمد حسین پورمحمدی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محمد حسین پورمحمدی
استادیار دکترای تخصصی
kargozini.grt@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
۰۶۱۳۶۲۷۲۰۳۸

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/purmohammadi/fa

كورش پورمحمدی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
كورش پورمحمدی
مربی کارشناسی ارشد
k.pormohamadi@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/pourmahamadi/fa

سیده زینب

سیده زینب پیغمبرزاده

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
سیده زینب پیغمبرزاده
استادیار دکترای تخصصی
peighambarzade@yahoo.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/peighambarzade/fa

فرزاد پیل تن

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
فرزاد پیل تن
استادیار کارشناسی ارشد
f.piltan@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/piltan/fa

شهلا ترکانی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
شهلا ترکانی
مربی کارشناسی ارشد
sh.torkani@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/torkani/fa

مهدی

مهدی توانا

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
مهدی توانا
استادیار دکترای تخصصی
tavana7@yahoo.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/tavana/fa

هادی توانی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
هادی توانی
مربی کارشناسی ارشد
h.tavana@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/tavani/fa

سید محمود

سید محمود جزایری مقدس

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
سید محمود جزایری مقدس
مربی دکترای تخصصی
m.jazayeri@hotmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jazayeri/fa

گوگل اسکالر

راضیه جعفرآقایی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
راضیه جعفرآقایی
مربی کارشناسی ارشد
r.aghaee62@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jafaraghaie/fa

مجیر جلیلیان

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
مجیر جلیلیان
مربی کارشناسی ارشد
mojirj@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jalilian/fa

آرش جمال منش

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
آرش جمال منش
مربی کارشناسی ارشد
jamalmanesh@gmail.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jamalmanesh/fa

جلیل جمالی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
جلیل جمالی
مربی دکترای تخصصی
j.jamali@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jamali/fa

امین رضا

امین رضا جمشیدی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
امین رضا جمشیدی
استادیار دکترای تخصصی
aminrezajamshidi@gmail.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jamshidi/fa

مژگان جهانبانی وشاره

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
مژگان جهانبانی وشاره
مربی کارشناسی ارشد
Mojgan.jahanbani@yahoo.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jahanbani/fa

مینا جهانگیری

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
مینا جهانگیری
مربی کارشناسی ارشد
minajahangiri@gmail.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/minajahangiri/fa

سیما چراغی دهدزی

کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی
سیما چراغی دهدزی
مربی کارشناسی ارشد
s.cheraghi@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/gheraghi/fa

هادی

هادی چم حیدر

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
هادی چم حیدر
مربی دکترای تخصصی
chamheidar@yahoo.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/chamheidar/fa