نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
وحید

وحید چناری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
وحید چناری
استادیار دکترای تخصصی
vchenari@gmail.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/chenari/fa

مهدی

مهدی چیت سازی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
مهدی چیت سازی
استادیار دکترای تخصصی
me_chitsazi@yahoo.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/chitsazi/fa

شبنم حاتم پور

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
شبنم حاتم پور
استادیار دکترای تخصصی
shahatampour@yahoo.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hatampour/fa

مهرداد حاتمی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
مهرداد حاتمی
مربی کارشناسی ارشد
m.hatami@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hatami/fa

لیلا حاجی آقایی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم اجتماعی
لیلا حاجی آقایی
مربی کارشناسی ارشد
l.socio2020@yahoo.com دانشکده علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hajiaghaie/fa

احمدعلی حسابی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم اجتماعی
احمدعلی حسابی
مربی کارشناسی ارشد
ahmadali_hesabi@yahoo.com دانشکده علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hesabi/fa

عین اله حسامی

کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی
عین اله حسامی
مربی کارشناسی ارشد
a.hesami@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hasami/fa

علی حسین حسین زاده

دکترای تخصصی
دانشکده علوم اجتماعی
علی حسین حسین زاده
مربی دکترای تخصصی
a.hosainzadeh@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hosainzadeh/fa

معصومه حسینجانی ضامنجانی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
معصومه حسینجانی ضامنجانی
مربی کارشناسی ارشد
hosseinjani822@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hoseinjani/fa

زینب حسینی

کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی
زینب حسینی
استادیار کارشناسی ارشد
hosseiniza@yahoo.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hoseini-za/fa

محمد حسینی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
محمد حسینی
مربی کارشناسی ارشد
m.hosaini@iau-shoushtar.ac دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hoseini-m/fa

سیدعبدالوهاب حسینی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
سیدعبدالوهاب حسینی
مربی کارشناسی ارشد
v.hosaini@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hoseini/fa

مهری حمیدی زاده

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم اجتماعی
مهری حمیدی زاده
مربی کارشناسی ارشد
mehrna2@yahoo.com دانشکده علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hamidizadeh/fa

مریم حیدری

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
مریم حیدری
مربی کارشناسی ارشد
m.hydari@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/heidari-m/fa

عیسی حیدری

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
عیسی حیدری
مربی کارشناسی ارشد
e.hydari@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/heidari/fa

لیلا حیدری زاده

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
لیلا حیدری زاده
مربی کارشناسی ارشد
heidaryadehleila@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/heidarizadeh/fa

زهرا خدارحم پور

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
زهرا خدارحم پور
دانشیار دکترای تخصصی
zahra_khodarahm@yahoo.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/khodarahmpour/fa

حسن خدمتگزار

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم اجتماعی
حسن خدمتگزار
مربی کارشناسی ارشد
khedmatgozar@live.com دانشکده علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/khedmatgozar/fa