نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

سهیلا خزامی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سهیلا خزامی
مربی کارشناسی ارشد
s.khazami@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/khazami/fa

زهرا خورسند

کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی
زهرا خورسند
استادیار کارشناسی ارشد
zahra.khorsand@yahoo.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/khorsand/fa

صائب

صائب خوشنواز کومله

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
صائب خوشنواز کومله
استادیار دکترای تخصصی
saeb.khoshnavaz@gmail.com دانشکده کشاورزی
۰۲۶۳۲۲۰۹۱۹۸

http://www.nanochemia.com

حسن درخشی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
حسن درخشی
استادیار دکترای تخصصی
derakhshi.hassan@gmail.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/derakhshi/fa

امیرعلی درستی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم اجتماعی
امیرعلی درستی
مربی دکترای تخصصی
amirali_dorosti@yahoo.com دانشکده علوم اجتماعی
۰۳۱۳۶۲۴۷۰۸۷

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/dorosti/fa

احسان دریکوند

دکترای تخصصی
دانشکده علوم آب
احسان دریکوند
استادیار دکترای تخصصی
e.derikvand@yahoo.com دانشکده علوم آب
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/derikvand/fa

بهروز دهان زاده

دکترای تخصصی
دانشکده علوم آب
بهروز دهان زاده
استادیار دکترای تخصصی
dahanzadeh@gmail.com دانشکده علوم آب
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/dahanzadeh/fa

سارا رئیسی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
سارا رئیسی
مربی کارشناسی ارشد
s.raisi84@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/raeisi/fa

سهیلا رئیسی مبارکه

دکترای تخصصی
دانشکده علوم اجتماعی
سهیلا رئیسی مبارکه
مربی دکترای تخصصی
s_reesi2005@yahoo.com دانشکده علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/raisimobarakeh/fa

مجید رزاز

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
مجید رزاز
استادیار دکترای تخصصی
m.razzaz@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/razaz/fa

كاوه رستم پور

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
كاوه رستم پور
مربی کارشناسی ارشد
k.rostampoor@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rostampour/fa

رضا رستمی نیا

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
رضا رستمی نیا
مربی کارشناسی ارشد
r.rostaminia@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rostaminia/fa

هدایت رشیدی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
هدایت رشیدی
مربی کارشناسی ارشد
h.rashidi@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rashidi/fa

صادق رضائی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
صادق رضائی
دانشیار دکترای تخصصی
s.rezaei@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rezaie/fa

سیدعباسعلی رضوی پیرانشاهی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سیدعباسعلی رضوی پیرانشاهی
مربی کارشناسی ارشد
a.razavi@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/piranshahi/fa

محمد رفیع رفیعی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم آب
محمد رفیع رفیعی
مربی کارشناسی ارشد
m.rafiei@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم آب
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rafiei/fa

بهزاد

بهزاد ریحانی نیا

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
بهزاد ریحانی نیا
مربی کارشناسی ارشد
behzad180@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rayhaninia/fa

احمد زادعلی محمدكوتیانی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
احمد زادعلی محمدكوتیانی
مربی کارشناسی ارشد
a.zadehali@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/zadali/fa