نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

سهیلا خزامی

مربی

دانشکده علوم انسانی

زهرا خورسند

استادیار

دانشکده کشاورزی

صائب

صائب خوشنواز کومله

استادیار

دانشکده کشاورزی

حسن درخشی

استادیار

دانشکده علوم انسانی

امیرعلی درستی

مربی

دانشکده علوم اجتماعی

احسان دریکوند

استادیار

دانشکده علوم آب

بهروز دهان زاده

استادیار

دانشکده علوم آب

سارا رئیسی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

سهیلا رئیسی مبارکه

مربی

دانشکده علوم اجتماعی

مجید رزاز

استادیار

دانشکده کشاورزی

كاوه رستم پور

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

رضا رستمی نیا

مربی

دانشکده علوم انسانی

هدایت رشیدی

مربی

دانشکده علوم انسانی

صادق رضائی

دانشیار

دانشکده علوم انسانی

سیدعباسعلی رضوی پیرانشاهی

مربی

دانشکده علوم انسانی

محمد رفیع رفیعی

مربی

دانشکده علوم آب

بهزاد

بهزاد ریحانی نیا

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

احمد زادعلی محمدكوتیانی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی