نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.

هدایت رشیدی

مربی
دانشکده علوم انسانی
هدایت رشیدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rashidi/fa

سیدعباسعلی رضوی پیرانشاهی

مربی
دانشکده علوم انسانی
سیدعباسعلی رضوی پیرانشاهی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/piranshahi/fa

بهزاد

بهزاد ریحانی نیا

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
بهزاد ریحانی نیا
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rayhaninia/fa

احمد زادعلی محمدكوتیانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
احمد زادعلی محمدكوتیانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/zadali/fa

داریوش زین العابدینی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
داریوش زین العابدینی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/zeinalabedini/fa

باقر زینوند مجرد

مربی
دانشکده کشاورزی
باقر زینوند مجرد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/zinivand/fa

سید علی

سید علی سادات نوری

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سید علی سادات نوری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/sadatnoori/fa

محمد سجادیان

استادیار
دانشکده علوم انسانی
محمد سجادیان
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/sajadian/fa

فرزانه سرخی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
فرزانه سرخی
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/sorkhi/fa

سعید سعیدی پور

استادیار

علی سعیدیان

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
علی سعیدیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/saidian/fa

مسعود

مسعود سلطانی الوار

استادیار
دانشکده کشاورزی
مسعود سلطانی الوار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/soltani/fa

مهدی سلمان زاده

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مهدی سلمان زاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/salmanzadeh/fa

علی سلیقه زاده

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
علی سلیقه زاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/salighehzadeh/fa

محسن سلیمانی بابرصاد

استادیار
دانشکده علوم آب
محسن سلیمانی بابرصاد
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم آب

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/soleimani/fa

شهرام سلیمی ستوده

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
شهرام سلیمی ستوده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/salimi/fa

مریم شالباف

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مریم شالباف
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/shalbaf/fa

میثم شعبانی نیا

استادیار
دانشکده علوم انسانی
میثم شعبانی نیا
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/shabaaninia/fa