نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۹۸ مورد.

داریوش زین العابدینی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
داریوش زین العابدینی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/zeinalabedini/fa

باقر زینوند مجرد

مربی
دانشکده کشاورزی
باقر زینوند مجرد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/zinivand/fa

سید علی

سید علی سادات نوری

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سید علی سادات نوری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/sadatnoori/fa

محمد سجادیان

مربی
دانشکده علوم انسانی
محمد سجادیان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/sajadian/fa

فرزانه سرخی

مربی
دانشکده علوم انسانی
فرزانه سرخی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/sorkhi/fa

سعید سعیدی پور

استادیار

علی سعیدیان

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
علی سعیدیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/saidian/fa

مسعود

مسعود سلطانی الوار

استادیار
دانشکده کشاورزی
مسعود سلطانی الوار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/soltani/fa

مهدی سلمان زاده

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مهدی سلمان زاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/salmanzadeh/fa

علی سلیقه زاده

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
علی سلیقه زاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/salighehzadeh/fa

محسن سلیمانی بابرصاد

مربی
دانشکده علوم آب
محسن سلیمانی بابرصاد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم آب

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/soleimani/fa

شهرام سلیمی ستوده

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
شهرام سلیمی ستوده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/salimi/fa

مریم شالباف

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مریم شالباف
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/shalbaf/fa

میثم شعبانی نیا

استادیار
دانشکده علوم انسانی
میثم شعبانی نیا
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/shabaaninia/fa

موسی شهریاری

مربی
دانشکده علوم اجتماعی
موسی شهریاری
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/shahriary/fa

محمد صابرراد

مربی
دانشکده علوم انسانی
محمد صابرراد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/saberrad/fa

صادق صادقی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
صادق صادقی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/sadeghi/fa

حمید صمدی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
حمید صمدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/samadi/fa