نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

داریوش زین العابدینی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
داریوش زین العابدینی
مربی کارشناسی ارشد
abedini84@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/zeinalabedini/fa

باقر زینوند مجرد

کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی
باقر زینوند مجرد
مربی کارشناسی ارشد
zinivand@yahoo.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/zinivand/fa

سید علی

سید علی سادات نوری

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
سید علی سادات نوری
مربی دکترای تخصصی
ssadatnoori@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/sadatnoori/fa

محمد سجادیان

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
محمد سجادیان
مربی کارشناسی ارشد
m.sajadian@iau-shoushtar.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/sajadian/fa

فرزانه سرخی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
فرزانه سرخی
مربی کارشناسی ارشد
f.soorkhi@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/sorkhi/fa

سعید سعیدی پور

دکترای تخصصی
سعید سعیدی پور
استادیار دکترای تخصصی
saeeds79@gmail.com -
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/saidipour/fa

علی سعیدیان

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
علی سعیدیان
استادیار دکترای تخصصی
ali_saidian@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/saidian/fa

مسعود

مسعود سلطانی الوار

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
مسعود سلطانی الوار
استادیار دکترای تخصصی
soltanialvar@gmail.com دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/soltani/fa

مهدی سلمان زاده

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
مهدی سلمان زاده
مربی کارشناسی ارشد
mehdi2852003@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/salmanzadeh/fa

علی سلیقه زاده

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
علی سلیقه زاده
مربی کارشناسی ارشد
a_salighehzadeh@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/salighehzadeh/fa

محسن سلیمانی بابرصاد

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم آب
محسن سلیمانی بابرصاد
مربی کارشناسی ارشد
mohsen.solb@gmail.com دانشکده علوم آب
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/soleimani/fa

شهرام سلیمی ستوده

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
شهرام سلیمی ستوده
مربی کارشناسی ارشد
sh.salim@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/salimi/fa

مریم شالباف

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
مریم شالباف
مربی کارشناسی ارشد
shalbaf.maryam@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/shalbaf/fa

میثم شعبانی نیا

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
میثم شعبانی نیا
مربی کارشناسی ارشد
shabaaninia@yahoo.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/shabaaninia/fa

موسی شهریاری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم اجتماعی
موسی شهریاری
مربی دکترای تخصصی
mosashahriary@yahoo.com دانشکده علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/shahriary/fa

محمد صابرراد

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
محمد صابرراد
مربی کارشناسی ارشد
mohamad.saberrad@yahoo.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/saberrad/fa

صادق صادقی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
صادق صادقی
مربی کارشناسی ارشد
sadeghi2015@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/sadeghi/fa

حمید صمدی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
حمید صمدی
مربی کارشناسی ارشد
h.samadi@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/samadi/fa