نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۷۷ مورد.

شاپور فرهنگ پور

استادیار
دانشکده علوم انسانی
شاپور فرهنگ پور
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/farhangpour/fa

روزبه فرهودی

دانشیار
دانشکده کشاورزی
روزبه فرهودی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/farhoodi/fa

سعیده فروغمند

مربی
دانشکده علوم انسانی
سعیده فروغمند
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/foroughmand/fa

سیروس قاسمی

مربی
دانشکده علوم انسانی
سیروس قاسمی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghasemi/fa

مسلم قاطبی

مربی
دانشکده علوم انسانی
مسلم قاطبی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghatebi/fa

فاطمه

فاطمه قپانی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
فاطمه قپانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghapani/fa

عباس قدم

مربی
دانشکده علوم انسانی
عباس قدم
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghadam/fa

حسین

حسین قربانی زاده خرازی

استادیار
دانشکده علوم آب
حسین قربانی زاده خرازی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم آب

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghorbanizadeh/fa

سید علیرضا قریشی

مربی
دانشکده علوم انسانی
سید علیرضا قریشی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghoreishi/fa

قاسم كریمی

مربی
دانشکده علوم انسانی
قاسم كریمی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/karimivand/fa

كاوه كهنموئی زاده

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
كاوه كهنموئی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kahnamouizadeh/fa

كیانوش كوراهی مقدم

مربی
دانشکده علوم انسانی
كیانوش كوراهی مقدم
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/koorihimoghadam/fa

پریش كوششی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
پریش كوششی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/koosheshi/fa

علیرضا كیا

مربی
دانشکده علوم انسانی
علیرضا كیا
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kia/fa

رضا كیانی فرد

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
رضا كیانی فرد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kianifard/fa

منوچهر کردزنگنه

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
منوچهر کردزنگنه
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kordzangeneh/fa

عمران کهزادی سیف آباد

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
عمران کهزادی سیف آباد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kohzadi/fa

آرمین

آرمین کهن

استادیار
دانشکده کشاورزی
آرمین کهن
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kohan/fa