نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۹۸ مورد.

مهدی ضرغامی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
مهدی ضرغامی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/zarghami/fa

شادی طبرسی

کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی
شادی طبرسی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/tabarsi/fa

فریدون طهماسبی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
فریدون طهماسبی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/tahmasbi/fa

عبد الرضا طهماسبی بیرگانی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
عبد الرضا طهماسبی بیرگانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/tahmasbibirgani/fa

سید احسان ظهوری

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سید احسان ظهوری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/zohoori/fa

پروین

پروین عابدی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
پروین عابدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/abedi/fa

خیام عباسی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم اجتماعی
خیام عباسی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/abasi/fa

علیرضا عسکرپور

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
علیرضا عسکرپور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/askarpour/fa

محمدعلی

محمدعلی عظیمی ستوده کاشانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محمدعلی عظیمی ستوده کاشانی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/azimi/fa

امیر علوی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
امیر علوی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/alavi/fa

محمدرضا علینقی زاده

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا علینقی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/alinaghizadeh/fa

احمد رضا

احمد رضا عمانی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
احمد رضا عمانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/omani/fa

گوگل اسکالر

احسان غلامی

کارشناسی
دانشکده فنی و مهندسی
احسان غلامی
مربی کارشناسی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/gholami/fa

مریم غلامی توانی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
مریم غلامی توانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/gholamitavani/fa

محمدتقی فاضلی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
محمدتقی فاضلی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/fazeli/fa

ابراهیم فرشیدی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
ابراهیم فرشیدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/farshidi/fa

شاپور فرهنگ پور

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
شاپور فرهنگ پور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/farhangpour/fa

روزبه فرهودی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
روزبه فرهودی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/farhoodi/fa