نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱۹۸ مورد.

سعیده فروغمند

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سعیده فروغمند
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/foroughmand/fa

سیروس قاسمی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سیروس قاسمی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghasemi/fa

مسلم قاطبی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
مسلم قاطبی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghatebi/fa

فاطمه

فاطمه قپانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
فاطمه قپانی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghapani/fa

عباس قدم

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
عباس قدم
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghadam/fa

حسین

حسین قربانی زاده خرازی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم آب
حسین قربانی زاده خرازی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم آب

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghorbanizadeh/fa

سید علیرضا قریشی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سید علیرضا قریشی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghoreishi/fa

منوچهر كردزنگنه

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم اجتماعی
منوچهر كردزنگنه
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kordzangeneh/fa

قاسم كریمی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
قاسم كریمی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/karimivand/fa

كاوه كهنموئی زاده

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
كاوه كهنموئی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kahnamouizadeh/fa

كیانوش كوراهی مقدم

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
كیانوش كوراهی مقدم
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/koorihimoghadam/fa

پریش كوششی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
پریش كوششی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/koosheshi/fa

علیرضا كیا

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
علیرضا كیا
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kia/fa

رضا كیانی فرد

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
رضا كیانی فرد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kianifard/fa

عمران کهزادی سیف آباد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
عمران کهزادی سیف آباد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kohzadi/fa

آرمین

آرمین کهن

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
آرمین کهن
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kohan/fa

عزت اله

عزت اله کیانی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
عزت اله کیانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kiani/fa

رضا کیانی نیا

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
رضا کیانی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kargar/fa