نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

سعیده فروغمند

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سعیده فروغمند
مربی کارشناسی ارشد
s.forooghmand@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/foroughmand/fa

سیروس قاسمی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سیروس قاسمی
مربی کارشناسی ارشد
s.ghasemi@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghasemi/fa

مسلم قاطبی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
مسلم قاطبی
مربی کارشناسی ارشد
m.fgatebi@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghatebi/fa

فاطمه

فاطمه قپانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
فاطمه قپانی
مربی دکترای تخصصی
f-ghapani@phdstu.scu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghapani/fa

عباس قدم

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
عباس قدم
مربی کارشناسی ارشد
abbas.ghadam@gmail.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghadam/fa

حسین

حسین قربانی زاده خرازی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم آب
حسین قربانی زاده خرازی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم آب
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghorbanizadeh/fa

سید علیرضا قریشی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
سید علیرضا قریشی
مربی کارشناسی ارشد
a.ghoreishi@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghoreishi/fa

رضا كارگركوتیانی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
رضا كارگركوتیانی
مربی کارشناسی ارشد
kargar52@yahoo.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kargar/fa

منوچهر كردزنگنه

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم اجتماعی
منوچهر كردزنگنه
مربی کارشناسی ارشد
m.kordzangeneh@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kordzangeneh/fa

قاسم كریمی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
قاسم كریمی
مربی کارشناسی ارشد
gh.karimivand@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/karimivand/fa

كاوه كهنموئی زاده

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
كاوه كهنموئی زاده
مربی کارشناسی ارشد
kahnamouizadeh@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kahnamouizadeh/fa

كیانوش كوراهی مقدم

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
كیانوش كوراهی مقدم
مربی کارشناسی ارشد
kianooshkoorahi@gmail.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/koorihimoghadam/fa

پریش كوششی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
پریش كوششی
استادیار دکترای تخصصی
p.kosheshi@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/koosheshi/fa

علیرضا كیا

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
علیرضا كیا
مربی کارشناسی ارشد
modirkia@yahoo.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kia/fa

رضا كیانی فرد

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
رضا كیانی فرد
مربی کارشناسی ارشد
r.kianifard@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kianifard/fa

عمران کهزادی سیف آباد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
عمران کهزادی سیف آباد
استادیار دکترای تخصصی
o.kohzadi@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kohzadi/fa

آرمین

آرمین کهن

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
آرمین کهن
استادیار دکترای تخصصی
kohan@iau-shoushtar.ac.ir دانشکده کشاورزی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kohan/fa

عزت اله

عزت اله کیانی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
عزت اله کیانی
مربی کارشناسی ارشد
ali123kiani@yahoo.com دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/kiani/fa