نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
مریم

مریم گرجی زاده

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
مریم گرجی زاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۲۳۲۴۹۱ دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/gorjizadeh/fa

حکیم

حکیم گلشاهی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
حکیم گلشاهی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/golshahi/fa

محسن گنج

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
محسن گنج
مربی کارشناسی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ganj/fa

 شاپور

شاپور لرزاده

دانشیار
دانشکده کشاورزی
شاپور لرزاده
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/lorzadeh/fa

مهدی مجد

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مهدی مجد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/majd/fa

حسن مجدی نسب

استادیار
دانشکده کشاورزی
حسن مجدی نسب
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/majdinasab/fa

رضا محمدپور

مربی
دانشکده علوم انسانی
رضا محمدپور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/mohamadpoor/fa

حیدر محمدقاسم نژادملکی

استادیار
دانشکده کشاورزی
حیدر محمدقاسم نژادملکی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghasemnejad/fa

فردوس محمدی بساتینی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
فردوس محمدی بساتینی
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/mohamadi/fa

ناصر محمودی

مربی
دانشکده علوم انسانی
ناصر محمودی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/mahmoodi/fa

روزبه مدبرنیا

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
روزبه مدبرنیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/modabernia/fa

عادل مدحج

دانشیار
دانشکده کشاورزی
عادل مدحج
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/modhej/fa

محمد مرادی

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمد مرادی
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/moradi/fa

جعفر مرشدی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
جعفر مرشدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/morshedi/fa

سید مجید مسدد

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سید مجید مسدد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/mosadad/fa

زینب مصلح

مربی
دانشکده علوم انسانی
زینب مصلح
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/mosleh/fa

لنا مطلبی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
لنا مطلبی
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/motalabi/fa

فاطمه معتقدی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
فاطمه معتقدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/motaghedi/fa