نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
مریم

مریم گرجی زاده

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
مریم گرجی زاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۲۳۲۴۹۱ دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/gorjizadeh/fa

حکیم

حکیم گلشاهی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
حکیم گلشاهی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/golshahi/fa

محسن گنج

کارشناسی
دانشکده فنی و مهندسی
محسن گنج
مربی کارشناسی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ganj/fa

 شاپور

شاپور لرزاده

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
شاپور لرزاده
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/lorzadeh/fa

مهدی مجد

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
مهدی مجد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/majd/fa

حسن مجدی نسب

کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی
حسن مجدی نسب
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/majdinasab/fa

رضا محمدپور

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
رضا محمدپور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/mohamadpoor/fa

حیدر محمدقاسم نژادملکی

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
حیدر محمدقاسم نژادملکی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ghasemnejad/fa

فردوس محمدی بساتینی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
فردوس محمدی بساتینی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/mohamadi/fa

ناصر محمودی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
ناصر محمودی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/mahmoodi/fa

محمد محمودیان شوشتری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم آب
محمد محمودیان شوشتری
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم آب

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/mahmoodian/fa

روزبه مدبرنیا

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
روزبه مدبرنیا
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/modabernia/fa

عادل مدحج

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی
عادل مدحج
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/modhej/fa

محمد مرادی

کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی
محمد مرادی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/moradi/fa

جعفر مرشدی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
جعفر مرشدی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/morshedi/fa

سید مجید مسدد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
سید مجید مسدد
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/mosadad/fa

زینب مصلح

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
زینب مصلح
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/mosleh/fa

لنا مطلبی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
لنا مطلبی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/motalabi/fa