عباس قدم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)رسمی قطعیتمام وقت(تنظیم نشده)