فاطمه قپانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۴آمارشهید چمران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
علوم پایههیات علمیآزمایشیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

آمار و ریاضی