حکیم گلشاهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱فیزیک کاربردیتربیت معلم تهران - خوارزمی فعلی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵فیزیک دریاتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۰فیزیک دریاآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترهیات علمی گروه علوم پایهآزمایشیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از شهریور 96 تا آبان 97

ساعات حضور

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه