مریم گرجی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸شیمی محضدانشگاه دولتی لرستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲شیمی آلیدانشگاه دولتی اصفهان
دکتری۱۳۸۸شیمی آلیشهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه شیمی واحد شوشترعضو هیئت علمی گروه شیمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

  1. عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتراز سال 1390 تا 1392
  2. مدیر گروه شیمی و راه اندازی گروه شیمی کاربردی (کارشناسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتراز سال 1390 تا 1394
  3. رییس هسته پژوهشی هسته زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتراز سال1391 -1390

سرپرست آزمایشگاه شیمی در مرکز تحقیقات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از سال 1379-1386

شیمی آلی

شیمی و تکنولوژی چرم

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

بیوشیمی

شیمی پلیمر

پژوهشگر برتردانشگاه سال 90

شیمی آلی

شیمی عمومی

شیمی و تکنولوژی چرم

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

بیوشیمی

ازمایشگاه آلی و آزمایشگاه عمومی