سید محمود جزایری مقدس

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی عمران-عمراندانشگاه شهید چمران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکیدانشگاه شهید چمران
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی عمران-آبدانشگاه شهید چمران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی-گروه کارشناسی ارشد و دکتری عمرانعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳