زهرا خدارحم پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه لرستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتاتدانشگاه مازندران
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتاتدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

1. معاون دانشکده فنی مهندسی و کشاورزی

2. سرپرست دانشکده کشاورزی

3. مدیرگروه رشته زراعت و اصلاح نباتات

4. عضو شورای برنامه ریزی آموزشی

4. عضو شورای پژوهشی دانشکده

1. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر سال 1390

2. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر سال 1391

3. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان سال 1392

4. سخنران برتر همایش اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

1. اصول اصلاح نباتات و اصلاح نباتات خصوصی

2. طرح آزمایشهای کشاورزی و تکمیلی

3. ژنتیک بیومتری

4. ژنتیک

5.روشهای پیشرفنه آماری و تجزیه و تحلیل چند متغیره

1. ژنتیک

2. آمار

3. به نژادی

سوابق پژوهشی

1. عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج