بررسی اثر گیاه وتیور و زمان‌ماند، در میزان کاهش BOD در تالاب‌مصنوعی‌شناور با جریان‌‌سطحی

نویسندگانصائب خوش نواز
نشریهفصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

چکیده
در تالاب‌های مصنوعی از نوع جریان سطحی با کشت گیاه روی صفحات شناور، حجم گسترده‌ای از میکروارگانیزم‌هایی که در اطراف ریشه گیاه زندگی می‌کنند، محیط مناسبی برای تصفیه فاضلاب فراهم‌خواهندنمود. بمنظور بررسی اثر گیاه وتیور و زمان‌ماند فاضلاب، در کارایی تصفیه این نوع سامانه‌ها، بصورت پایلوت، شش حوضچه در شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون واقع در استان خوزستان و 20 کیلومتری شهرستان شوشتر ساخته‌شد. واحدها، بصورت موازی در کنارهم قرارگرفته و طول هر واحد 3 متر، عرض 1 متر وارتفاع 8/0 متر بود. جریان پیوسته فاضلاب کشاورزی حاصل از شستشوی نی، از اواسط ماه دی تا اواسط ماه اسفند سال 1392 به‌مدت 3 ماه در آنها برقرارشد. از شش حوضچه ساخته‌شده، سه‌ واحد تحت کشت گیاه وتیور بصورت شناور و سه واحد دیگر، بدون گیاه (شاهد) در نظرگرفته‌شد. متوسط غلظتBOD فاضلاب ورودی به هر واحد57/3 ±98 میلی‌گرم‌برلیترو زمان‌های ماند مورد آزمایش 3، 5 و 7 روز بود. در طی دوره آزمایش، غلظت BOD ورودی و خروجی هر واحد، اندازه‌گیری و با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS آنالیز شد. نتایج حاصل از آنالیز نشان‌داد، اختلاف معنی‌داری بین سامانه‌های حاوی گیاه و فاقد گیاه(شاهد) در زمان‌های‌ماند وجوددارد.سامانه حاوی گیاه و زمان ماند 7 روز در ماه اسفند، دارای بیشترین مقدار بازده حذف، با میانگین 97/58 درصد بود. به‌عبارت‌دیگر، شرایط بهینه برای حصول حداکثر بازده حذف BOD از فاضلاب کشاورزی کشت و صنعت کارون، درسامانه تالاب‌مصنوعی شناور با کشت گیاه وتیور، در زمان‌ماند 7 روز بدست‌آمد.
واژگان کلیدی: فاضلاب کشاورزی- زمان‌ماند- تالاب مصنوعی شناور

 

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

متن کامل مقاله