عزت اله کیانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر - گروه مدیریت دولتیهیات علمیآزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

در صورتیکه فعالیت اجرایی دارید قید نمایید

عنوان سمت

میزان سابقه کاری

نوع استخدام

مرتبه

پایه فعلی

نوع همکاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر معاونت آموشی و دانشجویی دانشکده علوم انسانی یک سال و نیم رسمی آزمایشی مربی 10 تمام وقت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر مدیر برنامه ریزی آموزش چهار سال رسمی آزمایشی مربی 10 تمام وقت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر عضو شورای آموزشی واحد یک سال و نیم رسمی آزمایشی مربی 10 تمام وقت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

مدیرگروه

سه سال

رسمی آزمایشی

مربی

10

تمام وقت

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات *

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- مدیریت منابع انسانی

- مباحث ویژه در مدیریت دولتی

- سیتم های اطلاعات مدیریت دولتی

- سازماندهی و اصلاح تشکیلات

- حسابداری دولتی

ردیف

عنوان فعالیت

نوع فعالیت و همکاری با معاونت پژوهشی

وضعیت همکاری

محل انجام فعالیت

شرکت در بازدیدهای علمی

امور پژوهشی سایر ارگان­ها یا سازمان­ها

عضویت در کمیته­های پژوهشی دانشگاه

ارزیابی فعالیت­های پژوهشی

مسئولیت اجرایی در سایر سازمان­ها و ارگان­ها

سایر فعالیت­های پژوهشی

ادامه دارد

به پایان رسیده

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت منابع انسانی

سیستم های اطلاعات مدیریت

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

سازماندهی و اصلاح تشکیلات

تصمیم گیری و خط مشی گذاری