آرمین کهن

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱ماشینهای کشاورزیشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مکانیک ماشینهای کشاورزیدانشگاه شیراز
دکتری۱۳۸۹مکانیک ماشینهای کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترمدیر مرکز رشدآزمایشیتمام وقت