طهماسب مقصودی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ترویج و آموزش کشاورزیشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۴توسعه روستاییتهران
دکترای تخصصی۱۳۸۹توسعه کشاورزیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
شوشترهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

مدیر  گروه مدیریت کشاورزی از سال 1393 تا 1395