محمد منصوری فر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترمعاون علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۸