سیمین مهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)رسمی قطعینیمه وقت(تنظیم نشده)