محمد رضا منجزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)قراردادیتمام وقت(تنظیم نشده)