نیما نصیریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزیشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزیواحد علوم و تحقیقات تهران-دانشگاه آزاد اسلامی
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیواحد علوم و تحقیقات تهران-دانشگاه آزاد اسلامی
فوق دكتری۱۳۹۴مهندسی بیوسیستمدانشگاه مانیتوبا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه کشاورزیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

مدیر گروه تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی، 1387 تا 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مدیر گروه تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی، از بهمن 1389 تا شهریور 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

Chairman, Mechanical and Thermal Processing Session, 2006, International Symposium Warsaw, 2nd Technical Symposium of CIGR Section VI. Future of Food Engineering Congress

طراحی پروژه های مکانیزه، گروه تخصصی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشجویان دکترا ، 1396 تاکنون

زبان تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی، گروه تخصصی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و بیوسیستم، دانشجویان دکترا و ارشد، 1394 تاکنون

زبان تخصصی بیوشیمی، گروه تخصصی بیوشیمی، دانشجویان دکترا، 1394 تاکنون

اصول مهندسی بازیافت مواد زائد،گروه تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشجویان کارشناسی ارشد، 1388 تاکنون

مدیریت و تکنولوژی مواد زائد،  گروه تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشجویان کارشناسی ارشد، 1386 تا 1388

فرآوری ضایعات مواد غذایی: تصفیه و تولید فرآورده های با ارزش افزوده، گروه تخصصی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشجویان کارشناسی ارشد، 1394

 

خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی و غذایی، گروه تخصصی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشجویان کارشناسی ارشد، 1394 تاکنون

انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی، گروه تخصصی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشجویان کارشناسی ارشد، 1394 تاکنون

مدیریت نگهداری و جابجایی مواد کشاورزی و غذایی، گروه تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشجویان کارشناسی ارشد، 1390 تا 1392

ترمودینامیک، گروه تخصصی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی (1385 تاکنون) و

ترمودینامیک و انتقال حرارت، گروه تخصصی مهندسی مکانیک-ساخت و تولید (1394 تاکنون)

اصول مهندسی در صنایع غذایی، گروه تخصصی صنایع غذایی، دانشجویان کارشناسی و ارشد

ریاضیات 3، گروه تخصصی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشجویان کارشناسی ارشد، 1396 تاکنون

نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی، گروه تخصصی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشجویان کارشناسی ارشد، 1396 تاکنون

 

مدیریت انرژی در کشاورزی، گروه تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشجویان کارشناسی ارشد، 1389 تاکنون

تحلیل سیستم های مکانیزه، گروه تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، 1386 تاکنون

اصول طرح های آزمایشی پیشرفته در کشاورزی، گروه تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، 1386 تا 1388 – 1389 تاکنون

آمار و اصول طرح های آزمایشی در مهندسی، گروه تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشجویان کارشناسی ارشد، 1390-1392

 

اصول موتورهای احتراق داخلی، گروه تخصصی مهندسی مکانیک- ماشین های کشاورزی، دانشجویان کارشناسی

تکنولوژی موتور، گروه تخصصی مهندسی مکانیک- ماشین های کشاورزی، دانشجویان کارشناسی

مکانیزاسیون کشاورزی، گروه تخصصی مهندسی مکانیک- ماشین های کشاورزی، دانشجویان کارشناسی

اصول ماشین های کشاورزی، گروه تخصصی مهندسی مکانیک- ماشین های کشاورزی، زراعت- اصلاح نباتات، تولیدات گیاهی، دانشجویان کارشناسی و کاردانی

اصول بازیافت پسماندهای آلی و مدیریت پسماند

طراحی پروژه، تحلیل سیستم و مدیریت انرژی

ترمودینامیک، اصول مهندسی و پدیده های انتقال

زبان تخصصی

اصول طرح های آزمایشی مهندسی، نرم افزارهای محاسباتی در بیوسیستم ها و معادلات دیفرانسیل

مهندسی پس از برداشت و خواص فیزیکی محصولات کشاورزی و غذایی

موتورهای احتراق داخلی، تکنولوژی موتور، ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی