مسعود نیکبخت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)قراردادینیمه وقت(تنظیم نشده)