آزاده نوراله نوری وندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۱ترویج و آموزش کشاورزیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزیهیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

مدیر گروه ارشد مدیریت کشاورزی 

تدریس در مقاطع ارشد و دکتری در رشته های:

مدیریت کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی