احمد رضا عمانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترهیأت علمی- معاون پژوهش و فناوری دانشگاهرسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

-رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از 1395 تاکنون

- دبیر کمیته سامانه آزمایشگاههای همکار دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از 1395 تاکنون

- دبیر شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از 1395 تاکنون

-معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از 1395 تاکنون

-عضو شورای سرمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از 1395 تاکنون

- عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از 1395 تاکنون

- عضو کمیته نظارت بر مصوبات هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از سال 1395

-عضو شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از سال 1394

-دبیر کمیته پژوهش و فناوری، دبیر کمیته انتشارات و دبیر کمیته طرح و برنامه و بودجه استان از سال 1387 لغایت 1393

-مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از آذر 1388 الی مهر 1393

-معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1387-1388

-رئیس شورای پژوهشی و انتشارات واحد شوشتر 1387-1388

-عضو شورای انتشارات منطقه شش دانشگاه از سال 1387 الی 1393 

-عضو کمیته طرح و برنامه و بودجه منطقه شش دانشگاه از سال 1387 الی 1393 

-عضو کمیته کرسی های نظریه پردازی منطقه شش دانشگاه از سال 1387 الی 1393

-پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در سال 1394

-پژوهشگر برتر در بین کلیه موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان خوزستان در سال 1390 

-مدیر پژوهشی برتر در بین کلیه موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان خوزستان در سال 1391

-پژوهشگر برتر منطقه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در سال 1390 

-پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال 1390 

-پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در سال 1388

-پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در سال 1387

-پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال 1387

-مدیریت پروژه در مقطع ارشد و دکتری

-آمار پیشرفته در مقطع ارشد و دکتری

-تحلیل و پردازش داده های آماری در مقطع دکتری

-اقتصاد ریاضی در مقطع ارشد

-امورمالی در کشاورزی در مقطع ارشد

- توسعه پایدار کشاورزی در مقطع ارشد و دکتری

- کاربرد کامپیوتر پیشرفته در مقطع ارشد و دکتری

-روش تحقیق پیشرفته در مقطع ارشد و دکتری

به قسمت نشریات، کتب و همایش ها مراجعه شود.

-مدیریت پروژه در مقطع ارشد و دکتری

-آمار پیشرفته در مقطع ارشد و دکتری

-تحلیل و پردازش داده های آماری در مقطع دکتری

-اقتصاد ریاضی در مقطع ارشد

-امورمالی در کشاورزی در مقطع ارشد

- توسعه پایدار کشاورزی در مقطع ارشد و دکتری

- کاربرد کامپیوتر پیشرفته در مقطع ارشد و دکتری

-روش تحقیق پیشرفته در مقطع ارشد و دکتری