عبدالحسن امیدیان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)آزمایشینیمه وقت(تنظیم نشده)