سیده زینب پیغمبرزاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۱۳۸۴دامپزشکیدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۸۹کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزیمعاون دانشکده کشاورزیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه آموزشی دامپزشکی (1391)

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده کشاورزی(1391 تا 1394)

معاون دانشکده کشاورزی(1396 تاکنون)

عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر(1391 تاکنون)

بیوشیمی 1 و 2

کلینیکال پاتولوژی

بیوشیمی هورمونها

بیوشیمی آنزیمها

بیوشیمی

کلینیکال پاتولوژی