سید علی سادات نوری

برق

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی برق الکترونیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی برق الکترونیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی برقدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

مدیریت گروه برق دانشگاه آزاد شوشتر از سال 1390 تا 92

مدیریت گروه برق دانشکده سما دزفول سال 1388 تا 95

الکترونیک 2

مدارهای مخابراتی

الکترونیک 1

مدارهای مجتمع خطی و cmos

مدارهای الکتریکی 2-1

تکنیک پالس

مدارهای فرستنده و گیرنده

مدارهای مجتمع خطی

مبدل های داده

 

ساعات حضور

دوشنبه ۱۱-۱۸

چهارشنبه ۸-۱۷

پنج نشنبه ۸-۱۴