محسن سلیمانی بابرصاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی آب - آبیاریآزاد اسلامی واحد اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۶سازه های آبیعلوم و تحقیقات خوزستان
دکترای تخصصی۱۳۹۱سازه های آبیعلوم و تحقیقات خوزستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی شوشترهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰