مسعود سلطانی الوار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۱۳۸۴دامپزشکیشهید چمران اهواز
دکترای تخصصی۱۳۸۸بهداشت وبیماری های طیورتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه دامپزشکیمدیر گروهآزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

عضو هیت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر از سال 84 تا به حال

تبدیل وضعیت به استادیاری در سال 88

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی  بروجرد   به صورت  مدعو در مقاطع  کاردانی و کارشناسی

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات  بروجرد   به صورت  مدعو در مقاطع کارشناسی ارشد90 تا به حال

مدیر گروه رشته های کاردانی دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر(1391تا حال)

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر(1390تا حال)

 مدیر داخلی مجله فصلنامه علمی-تخصصی  هیستوبیولوژی دامپزشکی

مسئول آزمایشگاه بیولوژی مولکولی بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر از سال 88

اشتغال در بخش درمانی در رشته دامپزشکی از سال 1384 تا به حا ل)

سوابق پژوهشی

Soltanialvar M, Morovati M .Genetic  analysis of hemagglutinin, and neuraminidase genes of H9N2 avian influenza viruses isolated from Commercial broiler chicken in Iran (Oral Presentations ,2nd International Veterinary Poultry Congress),Iran,2-4 May 2010

 

 

Soltanialvar M, Shoshtari H. Novel Genotypes of H9N2 Influenza A Viruses Isolated from Poultry in Iran Containing (PB1) Genes Similar to Highly Pathogenic H7N3 and H5N2 Viruses(Oral Presentations ,1nd International Microbiology Congress) Iran,23-26 May  2011 kermanshah ,Iran.

 

 Soltanialvar M. The new insight about Interspecies transmission of Iranian H9N2 influenza viruses from avian to human.1nd International Microbiology Congress) Iran, 23-26 May  2011. kermanshah ,Iran.

 

Soltanialvar M,. moravati M,. Genetic Conservation of Hemagglutinin Gene of H9 Influenza Virus in Chicken Population Iran.30th world Veterinary Congress 11-14 October 2011. Cape Tone.South Africa

 

 Soltanialvar M, Goodarzi R. Cloning and phylogenetic analysis of nucleoprotein(NP) gene in Iranian H9N2 avian influenza viruses 3rd International Veterinary Poultry Congress Iran,22-23 Febuary 2012,

 

مدیر داخلی مجله فصلنامه علمی-تخصصی  هیستوبیولوژی دامپزشکی

ساعات حضور

یک شنبه ها تا سه شنبه ها