مهدی توانا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۱۳۸۴دکترای دامپزشکیدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۸۹رادیولوژی دامپزشکیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه دامپزشکیمدیر امور آموزشی واحدرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

  • مدیر امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر(95 تاکنون)
  • مدیرگروه آموزشی دکترای حرفه ای دامپزشکی (94 تا 95)
  • مدیرکل امور اداری و پشتیبانی نیروهای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر(91 تا 94)
  • مدیر پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر(89-91)
  • عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (95 تاکنون)
  • دبیر شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر(95 تاکنون)
  • دبیر کمیسیون معاملات واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (91 تا94)
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی(90-91)

رتبه اول آزمون ورودی دکترای تخصصی رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال  84

رتبه اول دوره دکترای تخصصی رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ورودی  84

رتبه اول بورد تخصصی رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 87

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال 90

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در سال 92

فیزیک پزشکی

رادیولوژی دامپزشکی

فیزیک پزشکی

تصویربرداری تشخیصی

سوابق پژوهشی

عضو هیات تحریریه مجله هیستوپاتوبیولوژی دامپزشکی

  • عضو سازمان نظام دامپزشکی ایران
  • عضو انجمن جراحی و رادیولوژی دامپزشکی ایران