نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۹۸ مورد.

ناظر آریان نیا

مربی
دانشکده کشاورزی
ناظر آریان نیا
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ariannia/fa

محمد

محمد آقاپور صباغی

مربی
دانشکده کشاورزی
محمد آقاپور صباغی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/aghapoor/fa

رحمن ابراهیمی تبار

مربی
دانشکده علوم انسانی
رحمن ابراهیمی تبار
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ebrahimtabar/fa

سعید ابوالحلاج

مربی
دانشکده علوم انسانی
سعید ابوالحلاج
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/abolhalaj/fa

سید علی اکبر احمدی

استاد
دانشکده علوم انسانی
سید علی اکبر احمدی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ahmadi/fa

مسعود احمدی نژاد

مربی
دانشکده علوم انسانی
مسعود احمدی نژاد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ahmadinejad/fa

سید محمدباقر اخلاقی

مربی
دانشکده علوم انسانی
سید محمدباقر اخلاقی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/akhlaghi/fa

مهدی ادیبی سده

دانشیار
دانشکده علوم اجتماعی
مهدی ادیبی سده
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/adibisadeh/fa

محمد ارجمند

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
محمد ارجمند
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/arjmand/fa

حسین

حسین اسلامی

استادیار
دانشکده علوم آب
حسین اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم آب

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/eslami/fa

عباس اسماعیلی

مربی
دانشکده علوم انسانی
عباس اسماعیلی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/esmaeili/fa

سعید اصل سعیدی پور

مربی
دانشکده علوم انسانی
سعید اصل سعیدی پور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/aslsaidipour/fa

سوسن اصل شرحانی

مربی
دانشکده علوم انسانی
سوسن اصل شرحانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/aslsharhani/fa

مژگان

مژگان افشاری

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
مژگان افشاری
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/afshari/fa

خسرو افضلی بهبهانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
خسرو افضلی بهبهانی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/afzali/fa

سرهنگ الیاسی گماری

مربی
دانشکده کشاورزی
سرهنگ الیاسی گماری
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/elyasi/fa

سعید امامی ده چشمه

مربی
دانشکده علوم انسانی
سعید امامی ده چشمه
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/emami/fa

منصور امانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
منصور امانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/amani/fa