نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۷۷ مورد.

ناظر آریان نیا

استادیار
دانشکده کشاورزی
ناظر آریان نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ariannia/fa

محمد

محمد آقاپور صباغی

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمد آقاپور صباغی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/aghapoor/fa

سعید ابوالحلاج

مربی
دانشکده علوم انسانی
سعید ابوالحلاج
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/abolhalaj/fa

مسعود احمدی نژاد

مربی
دانشکده علوم انسانی
مسعود احمدی نژاد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/ahmadinejad/fa

سید محمدباقر اخلاقی

مربی
دانشکده علوم انسانی
سید محمدباقر اخلاقی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/akhlaghi/fa

محمد ارجمند

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
محمد ارجمند
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/arjmand/fa

حسین

حسین اسلامی

استادیار
دانشکده علوم آب
حسین اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم آب

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/eslami/fa

سعید اصل سعیدی پور

مربی
دانشکده علوم انسانی
سعید اصل سعیدی پور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/aslsaidipour/fa

سوسن اصل شرحانی

مربی
دانشکده علوم انسانی
سوسن اصل شرحانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/aslsharhani/fa

مژگان

مژگان افشاری

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
مژگان افشاری
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/afshari/fa

Google Scholar Research GATE

سرهنگ الیاسی گماری

استادیار
دانشکده کشاورزی
سرهنگ الیاسی گماری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/elyasi/fa

منصور امانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
منصور امانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/amani/fa

عبدالحسن امیدیان

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
عبدالحسن امیدیان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/omidian/fa

یوسف امینی

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
یوسف امینی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/amini/fa

نبی اله

نبی اله ایدر

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
نبی اله ایدر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/eider/fa

زینب ایزد خواستی

مربی
دانشکده علوم انسانی
زینب ایزد خواستی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/izadkhasti/fa

غلامعلی ایزدی

مربی
دانشکده علوم انسانی
غلامعلی ایزدی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/izadi/fa

بی تا بابائی راد

مربی
دانشکده علوم اجتماعی
بی تا بابائی راد
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/babeirad/fa