نمایش ۱۶۳ تا ۱۷۷ مورد از کل ۱۷۷ مورد.

مهرداد میرعلایی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مهرداد میرعلایی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/miralaie/fa

حسین نامداری

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
حسین نامداری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/namdari/fa

مهران نری میسا

مربی
دانشکده علوم انسانی
مهران نری میسا
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/narimisa/fa

علی اصغر نسیمی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
علی اصغر نسیمی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/nasimi/fa

نیما

نیما نصیریان

استادیار
دانشکده کشاورزی
نیما نصیریان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/nasirian/fa

سید مهدی نقیب زاده

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
سید مهدی نقیب زاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/naghibzadeh/fa

محمد مهدی نوذریان

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
محمد مهدی نوذریان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/nozari/fa

آزاده

آزاده نوراله نوری وندی

استادیار
دانشکده کشاورزی
آزاده نوراله نوری وندی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/noralah/fa

Google Scholar

مسعود نیكبخت

دانشیار
دانشکده علوم انسانی
مسعود نیكبخت
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/nikbakht/fa

عبدالرضا هاشمی

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
عبدالرضا هاشمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hashemi/fa

زهرا هژبرنیا

استادیار
دانشکده علوم انسانی
زهرا هژبرنیا
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hojabarnia/fa

فرشید همتی

مربی
دانشکده علوم آب
فرشید همتی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم آب

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hemati-f/fa

قاسم همتی پور

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
قاسم همتی پور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hematipour/fa

زهره یعقوبلو

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
زهره یعقوبلو
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/yaghooblou/fa