نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
آیگین

آیگین باشتی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
آیگین باشتی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/bashti/fa

علی

علی باقرپور

استادیار
دانشکده کشاورزی
علی باقرپور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://jvh.iau-shoushtar.ac.ir/

Google Scholar

بهادر بردشیری

استادیار
دانشکده کشاورزی
بهادر بردشیری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/bardshiri/fa

علی بن جواد طالبی

مربی
دانشکده کشاورزی
علی بن جواد طالبی
مربی کارشناسی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/benjavadtalebi/fa

عبدالکریم

عبدالکریم بنی سعیدی

استادیار
دانشکده کشاورزی
عبدالکریم بنی سعیدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/banisaiedi/fa

ابراهیم بهروزیان نژاد

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
ابراهیم بهروزیان نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/behrozian/fa

Google Scholar

الهام پارسایی مهر

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
الهام پارسایی مهر
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/parsaeimehr/fa

مرجان پشم فروش

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مرجان پشم فروش
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/pashmforoush/fa

غفار پوربختیار

استادیار
دانشکده علوم انسانی
غفار پوربختیار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/porbakhtiar/fa

مسعود پورحسن

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مسعود پورحسن
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/poorhasan/fa

محمد حسین

محمد حسین پورمحمدی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد حسین پورمحمدی
استادیار دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۲۷۲۰۳۸ دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/purmohammadi/fa

كورش پورمحمدی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
كورش پورمحمدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/pourmahamadi/fa

سیده زینب

سیده زینب پیغمبرزاده

استادیار
دانشکده کشاورزی
سیده زینب پیغمبرزاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/peighambarzade/fa

شهلا ترکانی

مربی
دانشکده علوم انسانی
شهلا ترکانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/torkani/fa

مهدی

مهدی توانا

استادیار
دانشکده کشاورزی
مهدی توانا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/tavana/fa

هادی توانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
هادی توانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/tavani/fa

سید محمود

سید محمود جزایری مقدس

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سید محمود جزایری مقدس
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jazayeri/fa

Google Scholar

راضیه جعفرآقایی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
راضیه جعفرآقایی
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jafaraghaie/fa