نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۷۷ مورد.

مجیر جلیلیان

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مجیر جلیلیان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jalilian/fa

آرش جمال منش

مربی
دانشکده علوم انسانی
آرش جمال منش
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jamalmanesh/fa

جلیل جمالی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
جلیل جمالی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jamali/fa

مژگان جهانبانی وشاره

مربی
دانشکده علوم انسانی
مژگان جهانبانی وشاره
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jahanbani/fa

مینا جهانگیری

مربی
دانشکده علوم انسانی
مینا جهانگیری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/minajahangiri/fa

سیما چراغی دهدزی

مربی
دانشکده کشاورزی
سیما چراغی دهدزی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/gheraghi/fa

هادی

هادی چم حیدر

استادیار
دانشکده کشاورزی
هادی چم حیدر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/chamheidar/fa

وحید

وحید چناری

استادیار
دانشکده علوم انسانی
وحید چناری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/chenari/fa

مهدی

مهدی چیت سازی

استادیار
دانشکده کشاورزی
مهدی چیت سازی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/chitsazi/fa

شبنم حاتم پور

استادیار
دانشکده علوم انسانی
شبنم حاتم پور
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hatampour/fa

مهرداد حاتمی

مربی
دانشکده علوم انسانی
مهرداد حاتمی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hatami/fa

لیلا حاجی آقایی

مربی
دانشکده علوم اجتماعی
لیلا حاجی آقایی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hajiaghaie/fa

احمدعلی حسابی

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
احمدعلی حسابی
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hesabi/fa

عین اله

عین اله حسامی

استادیار
دانشکده کشاورزی

علی حسین حسین زاده

دانشیار
دانشکده علوم اجتماعی
علی حسین حسین زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hosainzadeh/fa

معصومه حسینجانی ضامنجانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
معصومه حسینجانی ضامنجانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hoseinjani/fa

زینب حسینی

استادیار
دانشکده کشاورزی
زینب حسینی
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hoseini-za/fa

محمد حسینی

مربی
دانشکده علوم انسانی
محمد حسینی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hoseini-m/fa