نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۹۸ مورد.

توحید پوررستم

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
توحید پوررستم
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/pourrostam/fa

محمد حسین

محمد حسین پورمحمدی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد حسین پورمحمدی
استادیار دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۲۷۲۰۳۸ دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/purmohammadi/fa

كورش پورمحمدی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
كورش پورمحمدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/pourmahamadi/fa

سیده زینب

سیده زینب پیغمبرزاده

استادیار
دانشکده کشاورزی
سیده زینب پیغمبرزاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/peighambarzade/fa

فرزاد پیل تن

استادیار
دانشکده علوم انسانی
فرزاد پیل تن
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/piltan/fa

شهلا ترکانی

مربی
دانشکده علوم انسانی
شهلا ترکانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/torkani/fa

مهدی

مهدی توانا

استادیار
دانشکده کشاورزی
مهدی توانا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/tavana/fa

هادی توانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
هادی توانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/tavani/fa

سید محمود

سید محمود جزایری مقدس

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سید محمود جزایری مقدس
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jazayeri/fa

گوگل اسکالر

راضیه جعفرآقایی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
راضیه جعفرآقایی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jafaraghaie/fa

مجیر جلیلیان

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مجیر جلیلیان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jalilian/fa

آرش جمال منش

مربی
دانشکده علوم انسانی
آرش جمال منش
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jamalmanesh/fa

جلیل جمالی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
جلیل جمالی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jamali/fa

امین رضا

امین رضا جمشیدی

استادیار
دانشکده کشاورزی
امین رضا جمشیدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jamshidi/fa

مژگان جهانبانی وشاره

مربی
دانشکده علوم انسانی
مژگان جهانبانی وشاره
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/jahanbani/fa

مینا جهانگیری

مربی
دانشکده علوم انسانی
مینا جهانگیری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/minajahangiri/fa

سیما چراغی دهدزی

مربی
دانشکده کشاورزی
سیما چراغی دهدزی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/gheraghi/fa

هادی

هادی چم حیدر

مربی
دانشکده کشاورزی
هادی چم حیدر
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/chamheidar/fa