نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۷۷ مورد.

سیدعبدالوهاب حسینی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
سیدعبدالوهاب حسینی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hoseini/fa

مهری حمیدی زاده

مربی
دانشکده علوم اجتماعی
مهری حمیدی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/hamidizadeh/fa

مریم حیدری

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مریم حیدری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/heidari-m/fa

عیسی حیدری

مربی
دانشکده علوم انسانی
عیسی حیدری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/heidari/fa

لیلا حیدری زاده

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
لیلا حیدری زاده
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/heidarizadeh/fa

زهرا خدارحم پور

دانشیار
دانشکده کشاورزی
زهرا خدارحم پور
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/khodarahmpour/fa

حسن خدمتگزار

مربی
دانشکده علوم اجتماعی
حسن خدمتگزار
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/khedmatgozar/fa

سهیلا خزامی

مربی
دانشکده علوم انسانی
سهیلا خزامی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/khazami/fa

زهرا خورسند

استادیار
دانشکده کشاورزی
زهرا خورسند
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/khorsand/fa

صائب

صائب خوشنواز کومله

استادیار
دانشکده کشاورزی
صائب خوشنواز کومله
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۶۳۲۲۰۹۱۹۸ دانشکده کشاورزی

http://www.nanochemia.com

حسن درخشی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
حسن درخشی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/derakhshi/fa

امیرعلی

امیرعلی درستی

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
امیرعلی درستی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۳۶۲۴۷۰۸۷ دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/dorosti/fa

احسان دریکوند

استادیار
دانشکده علوم آب
احسان دریکوند
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم آب

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/derikvand/fa

سارا رئیسی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
سارا رئیسی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/raeisi/fa

سهیلا رئیسی مبارکه

مربی
دانشکده علوم اجتماعی
سهیلا رئیسی مبارکه
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/raisimobarakeh/fa

مجید رزاز

استادیار
دانشکده کشاورزی
مجید رزاز
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/razaz/fa

كاوه رستم پور

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
كاوه رستم پور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rostampour/fa

رضا رستمی نیا

مربی
دانشکده علوم انسانی
رضا رستمی نیا
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rostaminia/fa