نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.

سهیلا خزامی

مربی
دانشکده علوم انسانی
سهیلا خزامی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/khazami/fa

زهرا خورسند

استادیار
دانشکده کشاورزی
زهرا خورسند
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/khorsand/fa

صائب

صائب خوشنواز کومله

استادیار
دانشکده کشاورزی
صائب خوشنواز کومله
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۶۳۲۲۰۹۱۹۸ دانشکده کشاورزی

http://www.nanochemia.com

حسن درخشی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
حسن درخشی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/derakhshi/fa

امیرعلی

امیرعلی درستی

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
امیرعلی درستی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۳۶۲۴۷۰۸۷ دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/dorosti/fa

احسان دریکوند

استادیار
دانشکده علوم آب
احسان دریکوند
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم آب

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/derikvand/fa

بهروز دهان زاده

استادیار
دانشکده علوم آب
بهروز دهان زاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم آب

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/dahanzadeh/fa

سارا رئیسی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
سارا رئیسی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/raeisi/fa

سهیلا رئیسی مبارکه

مربی
دانشکده علوم اجتماعی
سهیلا رئیسی مبارکه
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/raisimobarakeh/fa

مجید رزاز

استادیار
دانشکده کشاورزی
مجید رزاز
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/razaz/fa

كاوه رستم پور

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
كاوه رستم پور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rostampour/fa

رضا رستمی نیا

مربی
دانشکده علوم انسانی
رضا رستمی نیا
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rostaminia/fa

هدایت رشیدی

مربی
دانشکده علوم انسانی
هدایت رشیدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rashidi/fa

صادق رضائی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی
صادق رضائی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rezaie/fa

سیدعباسعلی رضوی پیرانشاهی

مربی
دانشکده علوم انسانی
سیدعباسعلی رضوی پیرانشاهی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/piranshahi/fa

محمد رفیع رفیعی

مربی
دانشکده علوم آب
محمد رفیع رفیعی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم آب

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rafiei/fa

بهزاد

بهزاد ریحانی نیا

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
بهزاد ریحانی نیا
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/rayhaninia/fa

احمد زادعلی محمدكوتیانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
احمد زادعلی محمدكوتیانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/zadali/fa